Menu
Your Cart

Info GDPR

Notă de informare emisă în temeiul art. 13 al Regulamentului UE 2016/679 (“Regulamentul”)

In contextul derularii relatiei de afaceri, toti clientii, cumparatorii, utilizatorii si vizitatorii site-ului www.marfagermania.ro au calitatea de Persoane vizate.

Astfel, in conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, prin prezenta va transmitem urmatoarele informatii: 

 • Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal –Lupi Ilap Impex Srl., persoana juridica romana, cu sediul in VALCELE, Str Principala nr 4T, jud. Cluj, Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj-Napoca sub nr. J12/3192/2020, avand cod unic de inregistrare fiscala RO43147553 (denumită în continuare, “marfagermania.ro” sau “Operator”), în calitate de Operator, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.
 • Modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal - Operatorul va prelucra “Datele Personale” comunicate de dumneavoastră in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

În sensul prezentei note informative, prelucrarea Datelor Personale înseamna orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate cu si fără utilizarea de procese automatizate și aplicate Datelor Personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, compararea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Vă informăm că aceste Date Personale vor fi prelucrate atat prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin intermediul unor mijloace informatice sau telematice. Datele cu caracter personal prelucrate de Operator sunt:

 • Date cu caracter general, respectiv: – Numele si prenumele- Numele si prenumele membrilor de familie (in functie de optiunea mentionata de dumneavoastra, de ex. atunci cand mentionate numele altor persoane care primesc coletul)
 • Semnatura
 • Adresa loc livrare (munca, domiciliu sau resedinta in functie de optiunea exprimata de dumneavoastra)
 • E-mail (personal sau profesional in functie de optiunea exprimata de dumneavoastra)
 • Nr. telefon (personal sau profesional in functie de optiunea exprimata de dumneavoastra)
 • Date de geolocalizare (IP-ul calculatorului de pe care plasati comanda) 

Personale vizate au obligatia de a-si mentine actualizate toate Datele Personale furnizare catre Operator. Astfel, avand in vedere obligatia Operatorului de a mentine datele actualizate, mentionam ca Operatorul isi rezerva dreptul ca la perioade succesive de timp, sa recomande sau chiar sa solicite in mod expres reconfirmarea Datelor Personale furnizate de catre dumneavoastra in scopurile mentionate in cele ce urmeaza.

 • Scopul și temeiul juridic al prelucrării Datelor Personale  - Operatorul va prelucra Datele Personale ale dumneavoastra:  urmare a: In urmatoarele scopuri specifice:  executarii unui contract in sunteti parte si/sau pentru efectuarea unor demersuri pre-contractuale la cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract; – desfasurarea de catre Operator a activitatii proprii curente de gestiune economicofinanciara si administrativa;- incheierea contractelor de prestari servicii si furnizare de bunuri la distanta;- preluarea comenzilor si livrarea acestora;- soluționarea sesizărilor si cererilor, indiferent de metoda prin care au fost transmise acestea; – recuperarea de creanțe/colectarea de debite fie în mod direct de către chilipirshop.ro, fie prin intermediul unor persoane autorizate în prealabil în baza unor contracte de colaborare/prestare de servicii;- transferul datelor cu caracter personal către alţi destinatari exclusiv în scopul ducerii la îndeplinire a obiectului contractului în care sunteţi parte şi/sau în care intentionaţi sa fiţi parte;   indeplinirii de catre Operator a unor obligatii legale; – indeplinirea de catre Operator a obligatiilor legale prevazute, spre exemplu de legislatia fiscala, legislatia muncii, lupta anticoruptie, efectuarea operatiunilor contabile etc.;- punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti si/sau a altor instructiuni primite de catre Operator din partea autoritatilor competente si/sau a altor organisme investite de statul roman cu putere decizionala (spre exemplu, dar fara a se limita la: instituirea de popriri, transmiterea de date cu caracter personal catre politie);   protejarii intereselor legitime urmarite de marfagermania.ro;   – elaborarea si transmiterea de rapoarte;- transferul datelor cu caracter personal catre alti destinatari exclusiv in scopul ducerii la indeplinire a activitatilor mentionate in cadrul prezentei Note de informare; – efectuarea activitatilor de back-up si disaster recovery a tuturor datelor, documentelor si informatiilor, indiferent de forma acestora sau de mediul de stocare a acestora (spre exemplu, dar fara a se limita la: servere, cloud, dischete, cd-uri, dvduri, stick-uri de memorie);  – monitorizarea si protejarea functionalitatii si securitatii sistemelor informatice, a datelor si informatiilor prelucrate in cadrul desfasurarii activitatii proprii curente de gestiune economico-financiara si administrativa; – desfășurarea de către marfagermania.ro a activității periodice de analiză a percepției clienților asupra activității desfășurate şi de identificare a nevoilor acestora, respectiv a gradului de satisfacție cu privire la serviciile oferite. Interesul legitim urmărit de marfagermania.ro este de a întreprinde demersuri în scopul îmbunătățirii constante a serviciilor prestateclienților;    exprimarii consimtamantului dumneavoastra – transmiterea de către marfagermania.ro.ro a unor comunicări comerciale în scop de marketing direct care au legătură cu activitățile desfășurate de marfagermania.ro;- transmiterea de către partenerii marfagermania.ro a unor comunicări comerciale in scop de marketing direct care NU au legătură cu activitățile desfășurate de marfagermania.ro. Comunicările comerciale transmise de partenerii marfagermania.ro vor avea în vedere transmiterea de informatii referitoare la alte tipologii de bunuri si servicii care nu sunt oferite de marfagermania.ro.      

De asemenea, mentionam ca marfagermania.ro are dreptul de a prelucra Datele Personale si in scopul (i) imbunatatirii relatiei cu dumneavoastra, inclusiv organizarea si desfasurarea de sondaje de opinie, precum si (ii) solutionarea sesizarilor si cererilor transmise de dumneavoastra, indiferent de metoda prin care au fost transmise acestea (spre exemplu, dar fara a se limita la: posta fizica, posta electronica, fax, call center, telefon etc.). Mentionam ca, participarea la sondajele de opinie si/sau alte asemenea studii de piata NU ESTE OBLIGATORIE, selectarea si contactarea participantilor fiind facuta in mod aleatoriu.  

Transmiterea anumitor Date Personale de catre dumneavoastră este necesară pentru derularea relatiei de afaceri. Prin urmare, un eventual refuz din partea dumneavoastră ar putea conduce imposibilitatea încheierii si executarii contractului mentionat anterior de catre Operator. Mai mult decat atat, mentionam ca Datele Personale solicitate in cadrul contractelor/formularelor utilizate de Operator in scopul incheierii contractului la distanta sunt stabilite/solicitate/reglementate prin intermediul legislatiei primare si/sau secundare (legi, regulamente, ordonante, hotatari, decizii si ordine emise de autoritatile publice centrale si locale) care reglementeaza derularea relatiei dintre vanzator si cumpartor.  Transmiterea anumitor Date Personale de catre dumneavoastra este voluntară pentru indeplinirea altor scopuri, in afara desfasurarii relatiei de afaceri (de ex. derularea campaniilor de marketing). Lipsa consimțământului dumneavoastra pentru aceste din urmă scopuri, nu va avea absolut nicio consecință asupra încheierii contractului. Natura obligatorie sau facultativă a exprimării consimțământului va fi specificată la momentul colectării datelor.

 • Destinatarii Datelor Personale  - Datele Personale ale dumneavoastra vor putea fi dezvaluite, în scopurile amintite mai sus, la dispoziția următorilor destinatari: – Dumneavoastra – Reprezentantilor dumneavoastra- Imputernicitiilor Operatorului (e.g., furnizori de servicii IT, payroll, contabilitate, consultanti fiscali, avocati, auditori etc.)- Alte companii marfagermania.ro - Salariatilor si/sau colaboratorilor Operatorului sau ai altor societati apartinand Grupului marfagermania.ro, prezenti sau nu in spatiul Uniunii Europene- Autoritati publice centrale/locale (de exemplu ANAF, ANRE, ITM) – Furnizori de servicii de curierat
 • Transferul Datelor Personale - Datele Personale ale dumneavoastră vor fi prelucrate în Uniunea Europeană și păstrate în serverele amplasate în Cluj, Romania, tara din Uniunea Europeană. Vă informăm că, în ciuda faptului că Grupul marfagermania.ro adoptă instrucțiuni de lucru comune tuturor statelor în care activează, transferul Datelor Personale ale dumneavoastră ar putea fi expus unor riscuri legate de particularitățile legislațiilor locale în materie de transfer al Datelor Personale. 
 • Perioada de prelucrare si de stocare a Datelor Personale - Datele Personale ale dumneavoastra vor fi prelucrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și, în orice caz, până la atingerea scopurilor în care au fost prelucrate.  În vederea realizării scopurilor sus-menționate, Datele Personale ale dumneavoastra vor fi prelucrate de către Operator pe tot parcursul relatiei de afaceri, cu excepția cazurilor în care legislația impune un termen mai mic de stocare.

După finalizarea relației de afaceri, aceste date vor continua, dacă este cazul, să fie stocate în vederea conformării cu termenele minime de arhivare prevăzute de lege pentru diverse categorii de documente, în principal:

a) 10 ani pentru documente financiar-contabile (de ex. facturi, avize de insotire a marfii etc.) sau, după caz, 5 ani pentru unele astfel de documente (de ex. contractul la distanta, formular de comanda, comanda de retur, comanda de activare a garantiei etc.); 

b) minim 2 ani pentru garantiile aferente bunurilor livrate (duratase stabileste in functie de tipologia bunului livrat).

In ceea ce priveste prelucrarea Datelor Personale ale dumneavoastra transmise in mod voluntar, mentionam ca acestea vor fi prelucrate de regulă până la momentul în care vă veți retrage consimțământul.

 • Procesul decizional automatizat si crearea de profiluri - Dumneavoastră veți putea fi supus unei decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor, precum crearea de profiluri. În acest caz, veți avea dreptul de a beneficia de intervenția umană din partea Operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. 
 • Prelucrarea Datelor Personale in scop de marketing  -  In cazul in care v-ati exprimat consimtamantul pentru prelucrarea Datelor Personale in scop de marketing, vă informăm că aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, efectuată în scopuri de marketing direct, inclusiv în scopul creării de profiluri, în măsura în care acest din urmă scop este legat de marketingul direct. Dreptul de a vă opune acestei prelucrări de date efectuată prin mijloace de contact automatizate se extinde și asupra prelucrării datelor cu ajutorul mijloacelor de contact tradiționale, dacă nu veți dori să vă opuneți doar parțial.

În cazul în care vă veți opune prelucrării datelor în scopuri de marketingului direct, Datele dumneavoastră Personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri. 

Pentru informatii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing va rugam sa accesati Cum functioneaza aceste site? – Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal – “Informatii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing“.   •

 • Drepturile persoanelor vizate -  In conformitate cu dispozitiile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “Regulamentul”), beneficiati de urmatoarele drepturi aferente prelucrarii datelor cu caracter personal:  • dreptul de a avea acces la prelucrarea datelor cu caracter personal. In cazul in care va exercitati acest drept intr-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervam dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective si pentru remiterea copiilor intr-o perioada de timp rezonabila; • dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal; • dreptul de stergere a datelor cu caracter personal;  • dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal; • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal; • dreptul de a va opune in orice moment operatiunilor de prelucrarea a datelor cu caracter personal;  • dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat; • dreptul de a va adresa justitiei in cazul in care drepturile dumneavoastra prevazute de Regulament pentru protectia datelor cu caracter personal nu sunt respectate; • dreptul de a fi informat cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal;

Nu in ultimul rand, mentionam ca daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru, puteti inainta plangerea catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, B-dul Gral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, website: http://www.dataprotection.ro/.

In cazul in care aveti nevoie de alte informatii referitoare la modul de exercitare a drepturilor mentionate anterior, va rugam sa accesati Cum functioneaza aceste site? – Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal – “Informatii suplimentare referitoare la exercitarea drepturilor de care beneficiaza persoanele vizate”.

In cazul in care doriti sa va exercitati drepturile mentionate anterior, va rugam sa ne comunicati un e-mail la adresa lupiilapimpex@gmail.com sau sa ne comunicati o cerere scrisa la urmatoarea adresa de corespondenta Lupi Ilap Impex Srl Valcele nr 4T Feleacu, jud. Cluj, Romania.

In cerere trebuie sa fie mentionata si adresa de corespondenta si/sau adresa de posta electronica catre care se doreste transmiterea informatiilor solicitate.

Este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea comunicandu-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligatiile de securitate pe care le avem si a impiedica divulgarea neautorizata a datelor. Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns in timp util.